19.10.15

Blank Noise: Jaipur Action Heroes Meet


JAIPUR ACTION HEROES

Men in the park visiting Jaipur from Kota, Supriya  , Parul Khanna , Sukriti Suryavanshi , Shyam Bansal (a friend from jaipur)  Rohit , Kush Soni, Tasneem Khan, Jasmeen Patheja
photos above -  Sukriti Suryavanshi

No comments: